BIJZONDERE REISVOORWAARDEN

Wij verzoeken u vriendelijk onderstaande reservatievoorwaarden aandachtig te lezen daar deze voorwaarden de basis vormen van de reservaties die door USA Travel zullen aanvaard worden. Geldigheid van de brochure : van 1 april 2018 tot 31 maart 2019..


1. PRIJS VAN DE REIS : Naargelang het type dienst is het mogelijk dat een aantal clausules hier onder beschreven niet van toepassing zin voor de gemaakte boeking.

Alle prijzen, toeslagen en kortingen zijn uitgedrukt per persoon tenzij anders vermeld.


1.1 De prijs omvat:

a) het vervoer heen en terug van reizigers en hun bagage volgens de specificaties van het programma

b) de luchthaventaksen zoals gekend op de datum van de prijsberekening, tenzij anders vermeld

c) het verblijf en alle diensten vermeld in de rubriek “inbegrepen in de prijzen” in de omschrijving van de reis

d) de BTW volgens de gekende aanslagvoeten


1.2 Niet inbegrepen zijn :

a) de kosten voor reispas, visum, inentingen en andere formaliteiten

b) de dranken en maaltijden, tenzij anders vermeld

d) de uitstappen die niet uitdrukkelijk als inbegrepen vermeld staan

e) de reis- en bijstandverzekering die niet uitdrukkelijk als inbegrepen vermeld staan


1.3 Last-minute boekingen :

Voor alle last-minute boekingen (minder dan 15 dagen voor afreis) en/of laattijdige betaling, zal er een kost van 35€ per dossier aangerekend worden. De kosten voor het opsturen van de reisdocumenten per koerierdienst zijn bijkomstig te betalen.


2. PRIJSBEREKENING

De in het contract overeengekomen prijs is vast en alle vermelde diensten en taksen zijn inbegrepen, onder voorbehoud van een kennelijke materiële vergissing en de mogelijkheden tot prijsaanpassing bepaald in artikel 6 van de Algemene reisvoorwaarden en in artikel 3 van de Bijzondere Reisvoorwaarden.


3. PRIJSVORMING

3.1 Verblijf en andere diensten in het buitenland :

De prijzen voor het verblijf en de andere diensten in het buitenland werden berekend volgens de tarieven en wisselkoersen die op 01.12.2016 golden.


3.2 Heffingen en taksen :

De heffingen en taksen die verschuldigd zijn voor de geleverde diensten werden eveneens berekend volgens de tarieven die op 01.12.2016 golden. Verhogingen of verlagingen van de heffingen en/of taksen na deze datum worden netto bij de reissom gevoegd of netto ervan afgetrokken.


3.3 Mogelijkheid tot prijsaanpassing :

De brandstoftoeslagen of –verminderingen die door de luchtvaartmaatschappijen aangekondigd worden zullen netto bij de reissom gevoegd of afgetrokken worden.

Ter informatie, de prijs per ton van toepassing op het moment van de prijsberekening was 45$.

Een aanpassing van de prijs is mogelijk, in functie van de wisselkoers en volgens artikel 6 van het reglement van de Algemene Reisvoorwaarden.


3.4 Vervoer per trein, bus of boot :

De prijs voor het vervoer per trein, bus of boot is berekend volgens de tarieven die golden op 01.12.2016. De door de vervoersmaatschappij na deze datum meegedeelde toeslagen of kortingen worden netto bij de reissom gevoegd of ervan afgetrokken.


4. VOORSCHOT:

Het voorschot in artikel 7 van de Alegmene Voorwaarden bedraagt 30% van het totaal bedrag van de reis, met een minimum van 150 € per persoon.

In het geval van een betaling van de ganse prijs van het vervoer en vliegtuig, is het voorschot 30% van het overblijvend bedrag, met een minimum van 150 € per persoon.

Dans In geval van acties of promoties kan er worden afgeweken van de standaard voorwaarden omtrent (aan)betaling. d'accompte.


5. ANNULATIE

De annulering van een gereserveerde reis moet via de reisbemiddelaar schriftelijk aan de reisorganisator meegedeeld worden, met aanduiding van de referentie van de boeking.


Annuleren kan alleen op werkdagen tijdens de kantooruren (van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 18 uur). Een annulering buiten deze tijdspanne wordt pas behandeld op de eerstvolgende werkdag.


5.1 Begeleide rondreizen

a) Tot 60 dagen voor dag van aankomst: 15% van de totale reissom

b) Vanaf 59 tot 35 dagen voor dag van aankomst: 30% van de totale reissom

c) Vanaf 34 tot 15 dagen voor de dag van aankomst : 50% van de totale reissom met een minimum van 150€ per dossier tenzij anders vermelde overeenkomst in de staat van de bevestiging

d) Vanaf 14 dagen tot de dag van vertrek of in geval van no—show : 100% van de totale reissom

Deze bedragen moeten vermeerderd worden met de schadeloosstelling die verschuldigd is aan de luchtvaartmaatschappij vanaf het moment dat het ticket is uitgegeven, namelijk 100% van deze laatste.


5.2 ‘Fly & drive rondreizen gepubliceerd in de brochure

a) Tot 45 dagen voor dag van aankomst: 15% van de totale reissom

b) Vanaf 44 tot 35 dagen voor dag van aankomst: 30% van de totale reissom

c) Vanaf 34 tot 15 dagen voor de dag van aankomst : 50% van de totale reissom

d) Vanaf 14 dagen tot de dag van vertrek of in geval van no—show : 100% van de totale reissom

Deze bedragen moeten vermeerderd worden met de schadeloosstelling die verschuldigd is aan de luchtvaartmaatschappij vanaf het moment dat het ticket is uitgegeven, namelijk 100% van deze laatste.


5.3 Vluchten

a) Tot 35 dagen voor vertrek : de door de maatschappij aangerekende kosten (die kunnen gaan van een simpele administratiekost tot de totaalprijs van het ticket), met een minimum van 10% van de prijs van het ticket en minimum 25€ per persoon

b) Vanaf 34 dagen tot de dag van vertrek of in geval van no—show : 100% van de totale reissom


5.4 Hotels ‘à la carte’’

a) Tot 60 dagen voor dag van aankomst: 10% met een minimum van 100€ per dossier

b) Vanaf 59 tot 35 dagen voor dag van aankomst: 20% met een minimum van 125€ per dossier

c) Vanaf 34 tot 15 dagen voor de dag van aankomst : 30% met een minimum van 150€ per dossier tenzij anders vermelde overeenkomst in de staat van de bevestiging

d) Vanaf 14 dagen tot de dag van aankomst : 50% met een minimum van 150€ per dossier tenzij anders vermelde overeenkomst in de staat van de bevestiging

e) Vanaf 7 dagen tot de dag van vertrek of in geval van no—show : 100% van de totale reissom.

Sommige hoteliers kunnen specifieke voorwaarden hanteren in geval van bijzondere data (conventies, evenementen, ...) in deze gevallen kunnen de kosten oplopen tot 100% zelfs als de datum van annulering vrij ver verwijderd is van de datum van vertrek.


5.5 Huurwagen

a) Tot 45 dagen voor de dag van aankomst : 10% van de totale reissom

b) Vanaf 44 tot 8 dagen voor de dag van aankomst : 25% van de totale reissom

c) Vanaf 7 dagen tot de dag van vertrek of in geval van no—show : 100% van de totale reissom


5.6 Excursies

a) Tot 15 dagen voor de dag van aankomst : 20% met een minimum van 25€ per persoon

b) Vanaf 14 tot 8 dagen voor de dag van aankomst : 50% van de totale reissom met een minimum van 25€ per persoon

c) Vanaf 7 dagen tot de dag van vertrek of in geval van no—show : 100% van de prijs van de dienst

Deze voorwaarden zijn niet van toepassing tijdens uitzonderlijke data en voor de spektakels te New York en Las Vegas, voor de maaltijden, voor tickets tijdens sportevenementen, treintickets, ... in deze gevallen kunnen de kosten oplopen tot 100% vanaf de reservatie van de dienst.


5.7 Motorhome

a) Tot 46 dagen voor dag van aankomst: 150€

b) Vanaf 45 tot 16 dagen voor dag van aankomst: 500€

c) Vanaf 15 tot 8 dagen voor de dag van aankomst : 1000€

d) Vanaf 7 dagen tot de dag van aankomst in geval van no—show : 100% van de prijs van de dienst


5.8 City Package

Gelieve u te richten tot de voorwaarden van Hotels ‘à la carte’ (5.4).


5.9 Afwijkende bepalingen

In geval van voorafbetaling bepaalde diensten kunnen de annuleringskosten tot relatief ver vóór de afreis oplopen tot 100% zelfs als de datum van annulering vrij ver verwijderd is van de datum van vertrek.


6. VERVANGING EN WIJZIGING DOOR DE REIZIGER

Wijzigingen aan een geboekte reis worden aanvaard tegen betaling van onderstaande kosten, naast de eventuele prijsaanpassing.


6.1 Algemeen

Tot 45 dagen voor afreis : 25€ per dienst vermeerderd met de eventuele kosten die gevraagd worden door de lokale correspondent.

Eens deze termijn verstreken is zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing.


6.2 Vluchten

a) Tot 35 dagen voor afreis : kosten bepaald door de luchtvaartmaatschappij (die kunnen gaan van een simpele administratiekost tot de totaalprijs van het ticket) vermeerderd met 25€ per persoon)

b) Vanaf 34 dagen tot de dag van vertrek of in geval van no-show : 100% van de prijs van het ticket


7. AANSPRAKELIJKHEID

De algemene aansprakelijkheid wordt geregeld door artikel 14 van de Algemene Reisvoorwaarden, dat een samenvatting is van de artikels 17 en 18 van de Reiscontractenwet.

De aansprakelijkheid van de reisorganisator is niet betrokken in geval van overmacht (zoals gedefinieerd in art. 14 paragraaf 2.b van de Reiscontractenwet) of van een gebeurtenis die hij zelfs met inachtneming van de grootste zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen (waaronder overboeken niet is begrepen).


Bovendien is de reisorganisator wettelijk verplicht in de mate van het mogelijke bijstand en hulp te verlenen aan de in moeilijkheden verkerende reizigers tijdens de uitvoering van het reiscontract. In deze gevallen (overmacht of hulp en bijstand) kan de reisorganisator de door hem gemaakte kosten voor extra vervoer en/of verblijf ten laste leggen van de reizigers.


8. WIJZIGINGEN EN ERRATA

De informaties die in onze brochure hernomen zijn werden ter goeder trouw verzameld en meegedeeld.

USA Travel kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor materiële druk- of berekeningsfouten, noch voor omstandigheden buiten zijn wil en weigert elke verantwoordelijk voor alle informaties die door derden ter informatie werden meegedeeld.

USA Travel behoudt zich het recht om elke druk- of berekeningsfout te verbeteren en de reiziger hiervan in te lichten in de kortst mogelijke termijn en op zijn website.


9. KLACHTEN

9.1 Tijdens de reis

Elke tekortkoming die optreedt tijdens de uitvoering van het contract moet zo spoedig mogelijk op een gepaste manier ter plaatse gemeld worden, zodat een spoedige oplossing gevonden kan worden. Te dien einde, richt de reiziger tot – in deze volgorde – de dienstverlener, de lokale vertegenwoordiger van de reisorganisator (zie informatie op de voucher), het reisagentschap (dat zich op haar beurt tot ons richt), vervolgens de reisorganisator.

Mocht het probleem blijven bestaan doordat bovenstaande regels niet werden opgevolgd kan dit een invloed hebben op het besluit van een eventuele schadeloosstelling.


9.2 Na de reis

Klachten die onmogelijk ter plaatse ingediend konden worden of waarvoor ter plaatse geen tevreden oplossing voor gevonden kon worden moeten ten laatste één maand na het einde van de reis, per aangetekend schrijven of tegen ontvangstmelding, bij de tussenpersoon en/of reisorganisator ingediend worden.


9.3Niet verkregen diensten

De terugbetaling van niet verkregen diensten kan alleen gebeuren na voorlegging van een attest van de betrokken dienstverlener waarin duidelijk vermeld staat welke diensten de reiziger niet heeft ontvangen en in aanmerking komen voor eventuele terugbetaling.


10. DIVERSEN

‘Reis’ verzekeringen

Wij raden alle reizigers ten stelligste aan een bijkomende verzekering voor volgende risico’s, annulering, ziekte, ongeval, schade aan en diefstal van de bagage, af te sluiten.
CONTACTEER-ONS 

Open van Maandag tot Vrijdag 

van 09h00 tot 18H00


We werken nauw samen met uw reisbureau!

 Tot ziens!


Per e-mail : info@usatravel.be