BIJZONDERE REISVOORWAARDEN

Onze bijzondere voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst en vullen de algemene voorwaarden van de Geschillencommissie Reizen aan, alsook de bepalingen van de wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten (de “Wet”), en desgevallend de contractuele voorwaarden van de leveranciers van reisdiensten.


A. PAKKETREIZEN


Deze bijzondere voorwaarden zijn van toepassing wanneer wij pakketreizen te koop aanbieden of verkopen als organisator, of desgevallend als doorverkoper.


1. OFFERTES

Al onze brochures, promoties, webpagina’s of offertes worden te goeder trouw opgesteld in functie van de op dat moment beschikbare informatie. Kaarten, foto’s of illustraties zijn louter informatief en niet contractueel.

De reiziger aanvaardt uitdrukkelijk dat de precontractuele informatie die hem wordt overgemaakt kan gewijzigd worden voor de afsluiting van de pakketreisovereenkomst en dat onze offertes, tenzij anders overeengekomen, steeds “in aanvraag” of “onder voorbehoud van bevestiging” zijn. Tenzij anders overeengekomen, zijn onze offertes 14 dagen geldig.

Kennelijke materiële fouten in de precontractuele informatie binden ons niet en mogen we rechtzetten.


2. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

Tenzij uitdrukkelijk anders bedongen, komt de pakketreisovereenkomst tot stand wanneer wij onze offerte aan de reiziger bevestigen en, indien er een voorschot wordt gevraagd, na betaling van het voorschot.


3. PRIJS EN BETALINGSMODALITEITEN

3.1 De prijs omvat alle reisdiensten die in de overeenkomst zijn opgesomd, alsook alle belastingen en, indien van toepassing, alle bijkomende vergoedingen, toeslagen en andere kosten. De reiziger zal desgevallend vergoedingen, toeslagen en andere kosten moeten betalen die wij redelijkerwijs niet konden berekenen of kennen op het ogenblik van de sluiting van de overeenkomst, zoals toeristentaxen, toegangstaxen (resort fees), kosten, ezv.

Boekingen die binnen de 15 dagen voor vertrek zijn gedaan zullen aanleiding geven tot administratieve kosten van 35 EUR.

Kennelijke materiële fouten in de prijs binden ons niet en mogen we rechtzetten.


3.2 We behouden ons het recht voor om prijzen te verhogen in geval van veranderingen in:

1° de prijs van passagiersvervoer die is toe te schrijven aan de toegenomen kostprijs van brandstof of van andere energiebronnen, of

2° de hoogte van belastingen of vergoedingen over de in de overeenkomst begrepen reisdiensten, die worden geheven door niet direct bij de uitvoering van de pakketreis betrokken derden, met inbegrip van toeristenbelastingen, landingsrechten en vertrek- of aankomstbelasting in havens en op vliegvelden, of

3° de wisselkoersen die voor de pakketreis van belang zijn

In geval van verlaging van voormelde kosten na het afsluiten van de overeenkomst en voor het begin van de reis heeft de reiziger recht op een proportionele prijsvermindering. In dit geval zullen we het recht hebben om administratieve kosten aan te rekenen. We zullen deze kosten verantwoorden alleen op uitdrukkelijk verzoek van de reiziger.

Elke prijsverhoging zal aan de reiziger worden meegedeeld uiterlijk twintig dagen vóór het begin van de pakketreis via een duurzame gegevensdrager, met opgave van een motivering voor die prijsverhoging en een berekening.


3.3 Tenzij anders overeengekomen, wordt er bij het afsluiten van de overeenkomst een voorschot aangerekend van 30% van de totaalprijs en is het saldo verschuldigd uiterlijk 35 dagen voor vertrek. Voor elke boeking gedaan binnen de 35 dagen voor vertrek wordt de totaalprijs op het ogenblik van de boeking voldaan.


3.4 Cash betalingen worden slechts aanvaard tot maximaal 3.000 EUR. Indien de totaalprijs 3.000 EUR of meer bedraagt, wordt een betaling in cash aanvaard ter hoogte van 10% van de totaalprijs met een maximum van 3.000 EUR.


3.5 Elke niet betaalde factuur op vervaldatum zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling aanleiding geven tot het betalen van een intrest aan 12% per jaar en een forfaitaire schadevergoeding van 10 % met een minimum van 50 EUR.

Wij behouden ons het recht voor om reisdocumenen niet vrij te geven zolang niet al onze facturen zijn betaald.

Als alternatief behouden we ons het recht voor om in geval van niet-betaling van facturen binnen de vervaldatum de overeenkomst te beëindigen mits ingebrekestelling met onmiddellijke uitwerking en vergoeding te vorderen van onze schade met als minimum de opzeggingsvergoeding van art. 4. Door de reiziger betaalde voorschotten zullen met de schadevergoeding worden verrekend.


4. OPZEGGING DOOR DE REIZIGER

4.1 Elke opzegging door de reiziger moet ons toekomen per email met ontvangstbevestiging op het adres opgegeven in art. 16. Opzeggingen die ons toekomen buiten onze openingsuren worden geacht ontvangen te zijn op de volgende werkdag.

4.2 In geval van opzegging, zullen wij de volgende opzegvergoedingen aanrekenen :


Begeleide rondreis

 • Tot 60 dagen voor de dag van aankomst : 15% van de totale prijs van de reis

 • Vanaf 59 tot 35 dagen voor de dag van aankomst : 30% van de totale prijs van de reis

 • Van 34 tot 20 dagen voor aankomst : 50% van de totaalprijs, met een minimum van 200€ per dossier tenzij anders overeengekomen in de boekingsbevestiging.

 • Vanaf 19 dagen tot de dag van vertrek of ingeval van no-show: 100% van de totale prijs van de reis

Voor uitgegeven vliegtickets zal een vergoeding van 100% van de prijs worden aangerekend. Voor pakketreizen die ook het luchtvervoer inhouden zullen de bovenvermelde opzeggingsvergoedingen worden berekend na aftrekking van de prijs van het ticket.


 'Fly & drive’ rondreizen gepubliceerd in de brochure

 • Tot 60 dagen voor de dag van aankomst : 15% van de totale prijs van de reis

 • Vanaf 59 tot 35 dagen voor de dag van aankomst : 30% van de totale prijs van de reis

 • Vanaf 34 tot 20 dagen voor de dag van aankomst : 50% van totale prijs van de reis

 • Vanaf 19 dagen tot de dag van vertrek of ingeval van no-show: 100% van de totale prijs van de reis

Voor uitgegeven vliegtickets zal een vergoeding van 100% van de prijs worden aangerekend. Voor pakketreizen die ook het luchtvervoer inhouden zullen de bovenvermelde opzeggingsvergoedingen worden berekend na aftrekking van de prijs van het ticket.


Vluchten

 • Tot 35 dagen voor vertrek : de door de luchtvaartmaatschappij aangerekende kosten (die van administratieve kosten tot de totaalprijs van het ticket kunnen lopen), met een minimum van 10% van de prijs en minstens 35 EUR per persoon.

 • Minder dan 35 dagen voor vertrek in geval de reiziger niet opdaagt: 100% van de prijs van het ticket


Hôtel ‘à la carte’

 • Tot 60 dagen voor aankomst : 10% met een minimum van 100 EUR per dossier

 • Van 59 tot 35 dagen voor aankomst : 20% met een minimum van 125 EUR per dossier

 • Van 34 tot 15 dagen voor aankomst : 30% van de totaalprijs, met een minimum van 150 EUR per dossier tenzij anders overeengekomen in de boekingsbevestiging

 • Van 14 tot 8 dagen voor aankomst: 50% met een minimum van 150 EUR per dossier tenzij anders overeengekomen in de boekingsbevestiging

 • Minder dan 8 dagen voor aankomst of ingeval de reiziger niet opdaagt: 100% van de prijs

Sommige hotels passen in bepaalde periodes (bijv. tijdens beurzen, evenementen, enz). bijzondere opzegginsvoorwaarden toe. In dergelijke gevallen kan de opzeggingsvergoeding tot 100% lopen, zelfs indien de opzgeggingsdatum relatief ver van de datum van vertrek ligt.


Autoverhuur

 • Tot 45 dagen voor aankomst: 10% van de totaalprijs

 • Van 44 tot 8 dagen voor aankomst: 25% van de totaalprijs

 • Minder dan 7 dagen voor aankomst of ingeval de reiziger niet opdaagt: 100% van de totaalprijs


Excursies

 • Tot 15 dagen voor aankomst: 25% met een minimum van 25 EUR per persoon

 • Van 14 tot 8 dagen voor aankomst: 50% met een minimum van 25 EUR per persoon

 • Van 7 dagen tot aankomst of ingeval de reiziger niet opdaagt: 100% van de prijs van de dienst

Deze voorwaarden zijn niet van toepassing op uitzonderlijke data en voor shows in New York en Las Vegas, catering, tickets voor sportevenementen, treintickets… In zulke gevallen kunnen de kosten tot 100% lopen.


Motorhome

 • Tot 46 dagen voor aankomst: 150 EUR

 • Van 45 tot 16 dagen voor aankomst: 500 EUR

 • Van 15 tot 8 dagen voor aankomst: 1000 EUR

 • Minder dan 8 dagen voor aankomst of ingeval de reiziger niet opdaagt: 100% van de prijs van de dienst


Moto Eagle Rider

Begeleide rondreis

 • Vanaf 60 tot 31 dagen voor aankomst: 60% van de totaalprijs van het circuit

 • Minder dan 31 dagen tot aankomst of ingeval de reiziger niet opdaagt: 100% van de totaalprijs van het circuit

Huur/Fly&Drive

 • Tot 31 dagen voor aankomst tot aankomst: 10% van de totaalprijs

 • Van 30 tot 21 dagen voor aankomst: 30% van de totaalprijs

 • Van 20 tot 11 dagen voor aankomst: 60% van de totaalprijs

 • Minder dan 11 dagen voor aankomst of ingeval de reiziger niet opdaagt: 100% van de totaalprijs.


City Package

Gelieve de voorwaarden voor hotels ‘à la carte’ te raadplegen.

Wanneer wij optreden als doorverkoper gelden de opzeggingsvergoedingen van de organisator, vermeerderd met onze administratieve kosten. Elke eventuele terugbetaling zal gebeuren na aftrek van de verzekeringskosten en visakosten.


5. WIJZIGINGEN DOOR DE REIZIGER

Elke wijziging van de overeenkomst door de reiziger zal aanleiding geven tot het betalen van forfaitaire administratieve kosten van 25€ per persoon, vermeerderd met de eventuele kosten van onze leveranciers van reisdiensten of van de organisator indien wij handelen als doorverkoper.

De reiziger aanvaardt dat een wijziging afhangt van de beschikbaarheid en een eventuele prijsaanpassing. Indien de wijziging niet beschikbaar is of het prijsverschil te groot, kan de reiziger afzien van de overeenkomst, waarbij in dit geval de opzeggingsvergoedingen van art. 4 van toepassing zullen zijn. De kosten van de wijziging zijn in elke geval ten laste van de reiziger.


6. WIJZIGINGEN DOOR DE ORGANISATOR

6.1 Wij behouden ons het recht voor om voor het vertrek kleine wijzigingen aan te brengen aan de overeenkomst. In dit geval wordt de reiziger verwittigd via een duurzame gegevensdrager.

6.2 Wij behouden ons ook het recht voor om kennelijke materiële fouten in de overeenkomst recht te zetten.

6.3 Wanneer er ingrijpende wijzigingen aan de overeenkomst moeten worden gebracht of wanneer de prijs dient verhoogd te worden met meer dan 8 %, conform art. 20 van de wet, is de reiziger verplicht ons binnen de 7 dagen na de aankondiging van de wijziging te verwittigen van zijn beslissing om de wijziging al dan niet te aanvaarden. Zo niet, wordt de overeenkomst automatisch beëindigd.


7. OVERDRACHT VAN DE OVEREENKOMST

In geval van overdracht van de overeenkomst, en voor zover wij hebben kunnen vaststellen dat de overnemer aan alle voorwaarden van de overeenkomst voldoet, zijn de overdrager en overnemer solidair gehouden tot betaling van de kosten die voortvloeien uit de overdracht. De reiziger begrijpt dat in sommige gevallen de kost van de overdracht kan gelijk zijn met de prijs van de aankoop van een nieuwe reisdienst (zoals bijvoorbeeld in het geval van niet wijzigbare of terugbetaalbare vliegtickets).


8. NON-CONFORMITEIT EN BIJSTAND

8.1. De reiziger is verplicht om ons onverwijld op de hoogte te brengen van elke non-conformiteit die hij ter plaatse vaststelt. Elke klacht in dit kader zal beoordeeld worden door de organisator in functie van de concrete omstandigheden en de aard van het geboekte pakket.

De reiziger moet zijn klachten op de volgende wijze kenbaar maken :

Per email naar   info@usatravel.be , tijdens kantooruren – tussen 9u en 18u- van maandag tot vrijdag.

8.2 De reiziger heeft het recht om zijn klachten te richten tot de doorverkoper bij wie hij het pakket heeft gekocht. In dit geval zal hij steeds eveneens de organisator van zijn klacht op de hoogte stellen.

8.3 De reiziger begrijpt dat indien hij ons niet correct en onverwijld op de hoogte brengt, hij ons verhindert om het tegengekomen probleem efficiënt op te lossen. De financiële gevolgen daarvan zullen ten laste van de reiziger worden gelegd.


9. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ORGANISATOR

9.1 Wij zijn aansprakelijk voor de goede uitvoering van alle reisdiensten van het pakket wanneer wij optreden als organisator. Wij hebben deze aansprakelijkheid niet als wij optreden als doorverkoper.

9.2 Onze aansprakelijkheid is evenwel beperkt tot drie maal de totaalprijs van het pakket, behalve in geval van persoonlijk letsel of opzettelijk dan wel door nalatigheid veroorzaakte schade. Voor zover internationale verdragen grenzen stellen aan de voorwaarden waaronder een dienstverlener die een reisdienst verleent die deel uitmaakt van een pakketreis, schadevergoeding moet betalen, of aan de hoogte van die schadevergoeding, gelden die grenzen ook voor ons.

9.3 Wij zijn nooit aansprakelijk voor de goede uitvoering van reisdiensten die niet uitdrukkelijk staan vermeld in de pakketreisovereenkomst en die de reiziger ter plaatse heeft geboekt zonder ons te verwittigen (zoals excursies of bijkomende activiteiten).


10. REISDOCUMENTEN

10.1 De reiziger moet in het bezit zijn van geldige reisdocumenten om zich in het land van bestemming te begeven. In sommige gevallen volstaat een identiteitskaart, in andere gevallen een internationaal paspoort (soms geldig tot zes maanden na terugreis) en nog in andere gevallen een internationaal paspoort et visa.

10.2 Ook al proberen wij de reiziger zo goed mogelijk te informeren over de formaliteiten voor het land van bestemming, toch komt het aan de reiziger toe om de geldigheid en conformiteit van zijn reisdocumenten.

Op de niet-Belgische reiziger rust de plicht om zich te informeren bij zijn Ambassade of andere diplomatieke instanties teneinde de geldende formaliteiten te kennen. Wij zijn niet aansprakelijk in geval van nalatigheid van de reiziger op dat vlak.

10.3 Degene die de overeenkomst aangaat verbindt er zich toe om ons te informeren van zijn nationaliteit en die van alle reizigers namens wie hij optreedt, en ons te verwittigen van elke relevante informatie in dit opzicht.


11. GEZONDHEID

11.1. Wij kunnen de gezondheidstoestand van alle reizigers niet kennen. Op de reiziger rust dus de plicht om zelf de nodige inlichtingen in te winnen omtrent de gezondheidsformaliteiten op de gekozen bestemming.

11.2 De reiziger verklaart dat hij medisch, fysiek en psychisch in staat is om de gekozen reis te ondernemen. De reiziger die een fysieke of psychische beperking heeft, een mobiliteitsbeperking heeft of aan een ziekte lijdt die een behandling vergt of die zwanger is, moet ons daar verplicht van op de hoogte stellen, desgevallend via de persoon die de reis boekt. Wij behouden ons het recht voor om een reiziger voor een reis te weigeren indien, om objectieve en niet-discriminatoire redenen, blijkt dat hij niet in staat is om deel te nemen.

11.3 De reiziger wordt aangeraden om aangepast materiaal en uitrusting te voorzien in functie van de aard van de reis, behalve indien dit is inbegrepen in het pakket. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de nalatigheid van de reiziger op dat vlak.

11.4 De reiziger wordt aangeraden om inzake gezondheids- en veiligheidsvoorwaarden de website van de FOD Buitenlandse zaken te raadplegen.


12. FINANCIEEL ONVERMOGEN

Zoals de wet het voorziet, is ons financieel onvermogen beschermd door de Garantiefonds Reizen, Metrologielaan 8- 1130 Brussel, als zekerheid voor de repatriëring van de reizigers en de terugbetaling van alle betaalde sommen.


13. VERZEKERING AANSPRAKLIJKHEID

Onze aansprakelijkheid wordt verzekerd door Axa Insruance, Verlatstraat 10, 2000 Antwerpen.


14. VLUCHTEN

14.1 De vluchturen in one offertes worden onder voorbehoud meegedeeld. Elke wijziging zal onverwijld worden meegedeed aan de reiziger.

Wij kunnen de plaatsen aan boord van het vliegtuig niet garanderen: meer en meer vliegtuigmaatschappijen bieden een te betalen “pre-seating” dienst. Voor uitgegeven ticket dient de reiziger zich rechtstreeks tot de luchtvaartmaatschappij te richten.

14.2 De identiteit van de uitvoerende luchtvaartmaatschappij zal aan de reiziger bekend gemaakt gemaakt worden uiterlijk op de reisdocumenten conform Verordening EU 2011/2005.

14.3 De reiziger is verplicht om zich tijdig aan te bieden voor de inscheping, met alle nodige reisdocumenten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor incidenten, zoals een vmuchtweigering, veroorzaakt door opzet of of de nalatigheid van de reiziger.

14.4 De reiziger is verplicht om all verlies of diefstal van, of schade aan bagage aan te geven aan de uitvoerende luchtvaartmaatschappij.

14.5 De luchtvaartmaatschappijen die op de zwart lijst van de Europese Commissie in toepassing van EU Verordening 2311/2005 van 14 December 2005 kunnen hier worden gevonden : https://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban_en


15. HOTELS

15.1. Hotels aanvaarden geen check-in door reizigers van 21 jaar of jonger, tenzij zij begeleid zijn door een volwassen.

15.2. De hoofdreiziger moet over een creditkaart beschikken om de kamers en bijkomende kosten zoals parkingkosten te dekken. Zonder creditkaart behouden sommige hotels zich het recht voor om deze kosten in cash te vragen, of zelfs om de reizigers te weigeren.

15.3. De reiziger aanvaardt dat elke aanvraag met betrekking tot beddengoed afhankelijk van de beschikbaarheid en niet kunnen worden gegarandeerd.


16. BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS (GDPR)

Wij verzamelen uw gegevens conform EU Verordening (2016/679)- (« GDPR »).

De persoonlijk gegevens die u ons meedeelt zijn noodzakelijk voor het behandelen van uw boeking en voor de uitvoering van de overeenkomst (artikel 6.1.b GDPR). Te dien einde kunnen uw gegevens gedeeld worden met onze partners gevestigd in derde landen. Wij doen steeds beroep op partners die een gelijkaardig niveau van bescherming waarborgen zoals voorzien in de GDPR.

Met uw toestemming kunnen uw gegevens ook worden gebruikt om u promotionele of commerciële aanbiedingen te sturen per mail.

Bovendien worden uw gegevens eveneens meegedeeld aan de FOD Binnenlandse zaken en dienstverleners zoals bedoeld en in uitvoering van de wet van 25 December 2016 betreffende de verwerking van passagiersgegevens die de Richtlijn 2016/681 van 27 april 2016 betreffende het gebruik van persoonsgegevens van passagiers voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en zware criminaliteit omzet.

Als persoon wiens gegevens worden verzameld, heeft u recht van inzage, recht op correctie, recht op verwijdering en recht van verzet. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend via mail, met vermelding van uw naam, voornaam en adres, alsook de reden van uw contactname.

Uw klachten over de gegevensverzameling en -behandeling kunnen worden gericht naar het bevoegde controleorgaan.


17. KENNISGEVINGEN

Tenzij anders bepaald, moeten alle kennisgevingen in het kader van de pakketreisovereenkomst op de volgende adressen plaatsvinden :

- Per brief : 75  Louis Schmidtlaan 75 – 1040 Brussel

- Per email : info@usatravel.be


18. GESCHILLEN

Alle geschillen die zouden ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst en die niet onderworpen zijn aan de bevoegheid van de Geschillencommissie Reizen krachtens de algemene voowaarden van de Geschillen commissie Reizen, vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van de rechtbanken van Brussel.


B. VERKOOP VAN AFZONDERLIJKE REISDIENSTENG


Wanneer wij een afzonderlijke reisdienst verkopen in de zin van art. 71 van de wet, zijn de volgende bijzondere voorwaarden van toepassing : 

1. OFFERTES

Al onze brochures, promoties, webpagina’s of offertes worden te goeder trouw opgesteld in functie van de op dat moment beschikbare informatie. Kaarten, foto’s of illustraties zijn louter informatief en niet contractueel.

De reiziger aanvaardt uitdrukkelijk dat de precontractuele informatie die hem wordt overgemaakt kan gewijzigd worden voor de afsluiting van de pakketreisovereenkomst en dat onze offertes, tenzij anders overeengekomen, steeds “in aanvraag” of “onder voorbehoud van bevestiging” zijn.

Kennelijke materiële fouten in de precontractuele informatie binden ons niet en mogen we rechtzetten.


2. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

Wij handelen als bemiddelaars. De overeenkomst komt tot stand rechtstreeks tussen de reiziger en de leverancier van de reisdienst.


3. AANSPRAKELIJKHEID

Wij zijn nooit aansprakelijk voor de goede uitvoering van de reisdienst.


4. PRIJS EN BETALINGSMODALITEITEN

4.1 De prijs omvat de verkochte reisdienst alsook alle belastingen en, indien van toepassing, alle bijkomende vergoedingen, toeslagen en andere kosten. De reiziger zal desgevallend vergoedingen, toeslagen en andere kosten moeten betalen die wij redelijkerwijs niet konden berekenen of kennen op het ogenblik van de sluiting van de overeenkomst, zoals toeristentaxen, toegangstaxen, enz

Kennelijke materiële fouten in de prijs binden ons niet en mogen we rechtzetten.

4.2 Tenzij anders overeengekomen, wordt de prijs van de reisdienst volledig betaald bij de bevestiging van de reservatie.

Cash betalingen worden slechts aanvaard tot maximaal 3.000 EUR. Indien de totaalprijs 3.000 EUR of meer bedraagt, wordt een betaling in cash aanvaard ter hoogte van 10% van de totaalprijs met een maximum van 3.000 EUR.

4.3 Elke niet betaalde factuur op vervaldatum zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling aanleiding geven tot het betalen van een intrest aan 12 % per jaar en een forfaitaire schadevergoeding van 10 % met een minimum van 50 EUR.

Wij behouden ons het recht voor om reisdocumenen niet vrij te geven zolang niet al onze facturen zijn betaald.

Ingeval van niet-naleving van de gestelde termijn om de facturen te betalen en na ingebrekestelling, behouden wij het recht om het reiscontract onmiddellijk te beëindigen en onverminderd ons recht om een schadevergoeding te eisen voor de gevolgen die de inbreuk van de beëindiging van de overeenkomst met zich meebrengt en dit met een minimum aan annuleringskosten die in Art. 4 gespecifieerd werden. De voorschoten die door de reiziger werden betaald zullen gebruikt worden om deze verontschuldigde schadevergoeding te betalen.


5. OPZEGGING, WIJZIGING EN OVERDRACHT VAN DE OVEREENKOMST

De reisdienst is alleen opzegbaar, wijzigbaar of overdraagbaar indien de leverancier dat aanvaardt en aan zijn voorwaarden.
Elke opzegging, vraag tot wijziging of overdracht door de reiziger moet ons toekomen per email op het adres opgegeven in art. A.17. Opzeggingen of vragen tot wijziging of overdracht die ons toekomen buiten onze openingsuren worden geacht ontvangen te zijn op de volgende werkdag.


6. FINANCIEEL ONVERMOGEN

Zoals de wet het voorziet, is ons financieel onvermogen beschermd door de Garantiefonds Reizen, Metrologielaan 8, 1130 Brussel, als zekerheid voor de repatriëring van de reizigers en de terugbetaling van alle betaalde sommen.


7. VLUCHTEN

Art A14 is van toepassing.

8. HOTELS

Art A15 is van toepassing.

9. BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS (GDPR)

Art A16 is van toepassing.

10. NOTIFICATIONS

Art A17 is van toepassing.

11. LITIGES

Alle geschillen die zouden ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst en die niet onderworpen zijn aan de bevoegdheid van de Geschillencommissie Reizen krachtens de algemene voorwaarden van de Geschillen commissie Reizen, vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van de rechtbanken van Brussel.


CONTACTEER ONS 

Open van maandag tot vrijdag 

van 09u00 tot 18u00


We werken nauw samen met uw reisbureau!

 Tot ziens!


Per e-mail : info@usatravel.be